Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Graszka, e-mail: informatyk@mbp.bornesulinowo.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 94 37 33 120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w budynku zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie. Obiekt posiada 2 kondygnacje. Szerokość dojść i dojazdu do budynku są prawidłowe. Przed instytucją krawężniki są obniżone. Nawierzchnia dojazdu wyłożona jest kostką brukową o porowatej powierzchni.

Miejsca parkingowe: w bliskim otoczeniu budynku znajduje się około 15 miejsc parkingowych. Parking nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe są wykonane z betonu asfaltowego (nawierzchnia gładka, równa o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym) oraz kostki brukowej o porowatej powierzchni - nie są ograniczone przeszkodami terenowymi.

Dostępność wejścia: do budynku prowadzi jedno wejście posiadające schody (dwa stopnie) i podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych ze spocznikiem. Schody oraz spocznik oznaczone kontrastową taśmą antypoślizgową. Wejście do budynku nie jest zasygnalizowane pasem ostrzegawczym. Nawierzchnia tuż przed wejściem głównym jest utwardzona płytkami antypoślizgowymi o wymiarach około 250x210 cm, pozwala to na swobodne wymijanie się przy drzwiach. Podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych został wykonany z kostki brukowej o porowatej powierzchni. Szerokość płaszczyzny ruchu wynosi 120 cm, po lewej stronie pochylni zainstalowano poręcz równoległą do nawierzchni na wysokości 80 i 110 cm, część chwytna poręczy ma średnicę 4 cm. W wejściu znajdują się drzwi dwuskrzydłowe rozwierane, wypełnione szkłem, nieoznakowane kontrastowo. Rama skrzydła i ościeżnicy w kolorze ciemnobrązowym są widoczne na tle fasady. Drzwi posiadają siłownik wspomagający otwieranie, nie otwierają się jednak automatycznie. Szerokość skrzydła powyżej 100 cm, wysokość progu nie przekracza 2 cm. Dwa dzwonki na tle fasady są łatwe w identyfikacji (jeden do Kawiarenki Internetowej, drugi do Wypożyczalni), umieszczone na wysokości 120 cm. Wielkość oczek wycieraczek ułożonych na zewnątrz i wewnątrz zabezpiecza przed utknięciem laski osoby niewidomej, maty nie są przytwierdzone na stałe do posadzki. Za drzwiami głównymi, strefa wejściowa utwardzona płytkami, które nie odbijają światła.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono częściową dostępność dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, przez co nie jest zapewniona dostępność na pierwszym piętrze. Alternatywnie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi do klienta. Dostosowaniem dla osób słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną są przede wszystkim kontrasty kolorystyczne, które zastosowano w ciągach komunikacyjnych - posadzki są znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian (ściany korytarzy o chropowatej fakturze). Nawierzchnia w strefie wejściowej i częściowo w Wypożyczalni została wykonana z płytek, które nie odbijają światła i innych elementów. Pozostała część budynku utwardzona wykładziną PCV typu linoleum, w dwóch kontrastowych kolorach. Większość drzwi do pomieszczeń o szerokości 90 cm lub więcej. Klatka schodowa ze spocznikiem na półpiętrze, po lewej stronie zamontowano poręcz na wysokości 60 i 110 cm. Schody oznaczone kontrastową taśmą antypoślizgową. Na pierwszym piętrze znajduje się ogólnodostępna toaleta, nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obudowy hydrantów wewnętrznych oznaczone taśmą kontrastową. Instytucja nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: