REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BORNEM SULINOWIE

I. ZBIORY BIBLIOTEKI
1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopisma.
2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów – z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego, które podaje bibliotekarz.
3. Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych pełni dyżurny bibliotekarz:
a) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych, i rzeczowych;
b) wszechstronnie informuje o zasobach zbiorów bibliotecznych, ich opracowaniu oraz sposobach korzystania z nich;
c) wskazuje źródła informacji.

II. ZASADY KORZYSTANIA
1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta.
2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatnie.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;
b) wypełnić kartę zapisu, zawierającą oświadczenie zgody na wykorzystywanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek;
c) Zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego i statutu (uczeń, pracujący, emeryt).
6. Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

III. WYPOŻYCZANIE
1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
3. Biblioteka może skrócić termin zwrotu wypożyczonej książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
5. W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
6. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek.
7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
8. Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

IV. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić Bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
3. Czytelnik za zgubioną lub zniszczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza lub innej – uzgodnionej z bibliotekarzem – książki.

V. SANKCJE REGULAMINOWE
1. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do Czytelnika upomnienie, a w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na nie – wezwanie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być zawieszony decyzją Dyrektora w prawach korzystania z Biblioteki albo wykluczony z grona Czytelników.

VI. SKARGI I WNIOSKI
1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2007r.